Skephult Fiber Ekonomisk Förening

 

Ordinarie föreningsstämma

 

tisdagen den 18 april 2017 kl.1900

 

i Skephults bygdegård

 

 

 

Dagordning för stämman återfinns på andra sidan
Ingen föranmälan. Fika 20 kr.
Icke-medlemmar är välkomna som åhörare.

 

Röstberättigad medlem

 

Inför stämman kommer röstlängd fastställas genom anmälan och avstämning i entrén. Röstberättigad medlem är den som uppfyller samtliga nedanstående punkter:

 

  • Erlagt medlemsavgift á 100kr.
  • Erlagt årsavgift á 100kr för samtliga år denne varit medlem (inklusive 2017).
  • Tecknat anslutningsavtal samt erlagt medlemsinsats.

 

Verksamhetsberättelse

 

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning finns att ladda ner längst ner på sidan.
 

Valberedningens förslag

 

Om valberedningen så önskar kommer valberedningens förslag till ny styrelse anslås på hemsidan inför föreningsstämman (under Nyheter och meddelanden).

 

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma för

 

Skephult Fiber Ekonomisk Förening den 18 april 2017

 

 

 

§1.            Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare till stämman.

 

§2.            Val av två justeringspersoner.

 

§3.            Godkännande av röstlängden.

 

§4.            Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

§5.            Fastställande av dagordningen.

 

§6.            Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

 

§7.            Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 

§8.            Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

 

§9.            Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

 

§10.        Årsavgift och andra avgifter.

 

§11.        Val av styrelseordförande.

 

§12.        Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

 

§13.        Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

 

§14.        Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

 

§15.        Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

 

Attachments:
Download this file (arsredovisning_2016.pdf)arsredovisning_2016.pdf[ ]934 kB
Download this file (Verksamhetsberättelse 2016.pdf)Verksamhetsberättelse 2016.pdf[ ]339 kB