EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 

Styrelsen för Skephult Fiber Ekonomisk förening har genom e-postutskick 2018-10-21 kallat medlemmarna till extra föreningsstämma.

Grunden för den extra föreningsstämman står i att Bolagsverket ej godkänt föreningens stadgar vilka beslutades vid ordinarie föreningsstämma 2018-10-06.

 

Tid: 2018-10-27, kl 0900
Plats: Parkeringsplatsen vid Skephult Kyrka

Dagordning:

1.                 Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare till stämman.

2.                 Val av två justeringspersoner.

3.                 Godkännande av röstlängden.

4.                 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.                 Fastställande av dagordningen.

6.                 Stämmans godkännande av styrelsens förslag till ändringar i föreningens stadgar § 15 (se nedan).

7.                 Stämman avslutas.

 

Ändringar utifrån stadgar antagna vid föreningsstämma 2018-10-06:

§15 ÅRSREDOVISNING

Tidigare ordalydelse:

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

Föreslagen ny ordalydelse:

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens kommentar:

Jämlikt SFS 1995:1554 Årsredovisningslagen 8 kap, 2 § ska årsredovisningen lämnas till föreningens revisorer senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämma på vilken årsredovisningen ska behandlas. Ändringen är införd genom lag 2016:113 och förbisågs av styrelsen vid den senaste extra föreningsstämman.

 

 

Väl mött,
Styrelsen för Skephult Fiber Ekonomisk förening genom Björn Klug

 

Attachments:
Download this file (stadgar_förslag_2018-10-27.pdf)stadgar_förslag_2018-10-27.pdf[ ]170 kB