Skephult Fiber Ekonomisk Förening

 

Ordinarie föreningsstämma

 

tisdagen den 12 april 2018 kl.1900

 

i Skephults bygdegård

 

 

 

Dagordning för stämman återfinns på nästa sida
Ingen föranmälan
Icke-medlemmar är välkomna som åhörare

 

Röstberättigad medlem

 

Inför stämman kommer röstlängd fastställas genom anmälan och avstämning i entrén. Röstberättigad medlem är den som uppfyller samtliga nedanstående punkter:

 

  • Erlagt medlemsavgift á 100kr.
  • Erlagt årsavgift á 100kr för samtliga år denne varit medlem (inklusive 2018).
  • Tecknat anslutningsavtal samt erlagt medlemsinsats.

 

Mer information på hemsidan

 

Kallelsen, styrelsens verksamhetsberättelse, propositioner samt årsredovisningen kommer anslås på www.skephultfiber.se inför föreningsstämman (under Nyheter och meddelanden).

 

Om valberedningen så önskar kommer valberedningens förslag till ny styrelse anslås på hemsidan inför föreningsstämman (under Nyheter och meddelanden).

 

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma för

 

Skephult Fiber Ekonomisk Förening den 12 april 2018

 

 

 

§1.          Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare till stämman

 

§2.          Val av två justeringspersoner

 

§3.          Godkännande av röstlängden

 

§4.          Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

 

§5.          Fastställande av dagordningen

 

§6.          Styrelsens proposition om stadgeändring till följd av förändringar i lagstiftning

 

§7.          Styrelsens proposition om inlösen av ej genomförda dagsverken

 

§8.          Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

 

§9.          Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

§10.       Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

 

§11.       Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

 

§12.       Årsavgift och andra avgifter

 

§13.       Val av styrelseordförande

 

§14.       Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 

§15.       Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant

 

§16.       Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande

 

§17.       Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman

 


Styrelsens proposition om inlösen av dagsverken:

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att dagsverken som ej är utförda före utgången av år 2019 löses in av den medlem som ej utfört dagsverke till en kostnad av 1000 kronor per ej utfört dagsverke. Inlösta dagsverken är ingen avgift utan ett ytterligare ovillkorat ägartillskott utöver tidigare erlagt sådant.

 


Styrelsens proposition om nya stadgar:

Med anledning av förändringar i lagen om ekonomiska föreningar behöver föreningen för att uppfylla gällande lagstiftning per 2018-07-01 förändra verksamhetens stadgar. Styrelsens förslag till nya stadgar är bifogade till denna sida. Styrelsen föreslår att stämman godkänner de föreslagna stadgarna.